Przedsiębiorstwa prowadzące pełna rachunkowość, wykonują obowiązkowo sprawozdanie finansowe jakim jest bilans. Jest to zestawienie aktywów czyli majątku i pasywów czyli kapitałów przedsiębiorstwa. Wykonywany jest na początku i końcu okresu obrachunkowego.

Sprawozdanie to cechuje się

  • zupełnością
  • rzetelnością
  • ciągłością
  • przejrzystością
  • sprawdzalnością

Sposób jego wykonania określa IV Dyrektywa Europejska, która dopuszcza dwie wersje układu zestawienia aktywów i pasywów – jednostronny i dwustronny.

Układ bilansu składa się z dwóch zasadniczych części jakimi są aktywa i pasywa. Aktywa to majątek jaki przedsiębiorstwo posiada. Dzieli się na dwie części aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe, długoterminowe rozliczenia międzyokresowe) i obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe). Druga część bilansu to kapitały (fundusze). Wśród nich wyróżnia się kapitały własne i obce (zobowiązania).