Podmioty gospodarcze, które nie są objęte wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego oraz których sprawozdania finansowe podlegają obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta, muszą do 15 lipca złożyć do ogłoszenia w MSiG swoje sprawozdanie finansowe.

Jakie dokumenty należy złożyć do ogłoszenia?

Art. 70 Ustawy o rachunkowości mówi jasno, że kierownik jednostki zobowiązany jest złożyć:
– wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące część informacji dodatkowej,
– bilans,
– rachunek zysków i strat,
– zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
– rachunek przepływów pieniężnych,
– sprawozdanie z badania,
– odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.

W jakiej formie powinno zostać złożone sprawozdanie finansowe?
Ustawa o Rachunkowości nakazuje sporządzanie sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej oraz opatrywanie ich podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.