Każde przedsiębiorstwo aby osiągnęło przychód musi ponieść koszty. Oczywiście każda firma stara się je maksymalnie ograniczać, gdyż to wpływa na zyski firmy, a im większe zyski tym lepiej dla firmy, bo może się rozwijać.

Wszelkie operacje gospodarcze jakie zachodzą w przedsiębiorstwie prowadzącym pełną księgowość muszą zostać zapisane na kontach bilansowych, zgodnie z zasadami księgowości.

Koszty w działalności handlowej są celowym i uzasadnionym zużyciem materiałów, usług obcych oraz pracy ludzkiej w celu osiągnięcia w przyszłości korzyści ekonomicznych. Wśród kosztów działalności gospodarczej wyróżniamy:

 • koszty działalności podstawowej 
 • pozostałe koszty operacyjne 
 • koszty działalności finansowej 

Ewidencja kosztów w jednostce prowadzącej pełną księgowość może być prowadzona w dwóch najpopularniejszych układach. Pierwszym z nich jest układ rodzajowy. W tym układzie wyróżnia się następujące konta, służące ewidencji kosztów:

 • amortyzacja 
 • zużycie materiałów i energii 
 • usługi obce  
 • wynagrodzenia 
 • podatki i opłaty 
 • ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 
 • pozostałe koszty rodzajowe 

Drugim układem służącym do ewidencji kosztów jest układ funkcjonalny w którym wyróżnia się takie konta jak:

 • koszty działalności handlowej (dla jednostek handlowych) 
 • koszty działalności podstawowej (dla jednostek usługowych i produkcyjnych) 
 • rozliczenie kosztów, które służy do przenoszenia kosztów z układu rodzajowego do funkcjonalnego, jeżeli jednostka prowadzi obie ewidencje jednocześnie.