Dowód księgowy pełni istotną funkcję, gdyż umożliwia dokonanie zapisu na kartach księgi rachunkowej. Jednak aby doszło do tego, należy poddać go kontroli. Zadanie to należy do księgowego lub biura rachunkowego, a w przypadku gdy księgowością zajmuje się sam właściciel, to on musi tego dokonać oraz posiadać w tym celu niezbędną wiedzę.

Kontrola dokumentu księgowego składa się z części:

  • merytorycznej, która polega na ocenie słuszności operacji gospodarczej oraz tego czy jest zgodna z rzeczywistością.
  • formalno-prawnej, która z kolei polega na wykryciu błędów formalnych oraz rachunkowych.

Po dokonaniu kontroli, dokument otrzymuje zatwierdzenie w postaci podpisu złożonego przez odpowiedzialną za to osobę i może być podstawą zapisu księgowego. Jeżeli jednak wykryto błędy dokument jest zwracany w celu dokonania korekt.