Każde przedsiębiorstwo, małe czy duże, zobowiązane jest do prowadzenia księgowości. Forma prowadzenia księgowości w przedsiębiorstwie uzależniona jest nie tylko od wysokości osiąganych przychodów, ale także od formy prawnej działalności.

Do prowadzenia pełnej księgowości zmuszone są osoby prawne np.  spółka akcyjna, ale też osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie, które w poprzednim roku obrotowym osiągnęły obroty wyższe niż równowartość 2 000 000 euro w przeliczeniu na polską walutę.

Ten system rachunkowości pozwala na pełne sprawdzenie firmy przez organy kontrolne. Prowadzi się ją w postaci ksiąg rachunkowych, gdzie na kontach tych ksiąg są prowadzone zapisy zdarzeń gospodarczych zgodnie z regułą podwójnego zapisu. Zasada ta mówi, że każda operacja powinna być zaksięgowana na co najmniej 2 kontach, po przeciwnych stronach i w tej samej kwocie. 

Księgi rachunkowe obejmują:
– dziennik, gdzie zapisywane są chronologicznie zdarzenia gospodarczej,
– konta księgi głównej,
– konta ksiąg pomocniczych,
– zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych,
– 20wykaz składników aktywów i pasywów.

Prowadzenie pełnej księgowości jest skomplikowane, wymaga dobrej znajomości ustawy o rachunkowości oraz aktualnie obowiązujących przepisów. Wielu przedsiębiorców decyduje się na zatrudnienie do tego celu księgowych lub skorzystania z usług biura rachunkowego.