Jednostki zobowiązane do prowadzeni pełniej księgowości muszą wywiązywać się z zadań, jakie ta forma rachunkowości na nich nakłada. Jednym z obligatoryjnych zadań wiążących się z pełną księgowością, jest sporządzanie sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe to dokument, sporządzany na koniec roku obrachunkowego, którego nadrzędnym zadaniem jest usystematyzowanie i przedstawienie wyników działalności danego podmiotu gospodarczego i zobrazowanie jego sytuacji finansowej.


Każde sprawozdanie składa się z 6 obowiązkowych części którymi są:
– wstęp,
– bilans,
– rachunek zysków i strat,
– rachunek przepływów pieniężnych
– zestawienie zmian w kapitale,
– dodatkowe informacji i objaśnienia.

Sprawozdanie sporządza się języku polskim, a wszystkie sumy określa się w walucie polskiej. Dokument ten musi charakteryzować się zrozumiałością,kompletnością i poprawnością, dlatego jego opracowanie powierza się wykwalifikowanej księgowej, bądź wyspecjalizowanemu podmiotowi zewnętrznemu, na przykład biuru rachunkowemu.

Sprawozdania dostarczają informacji:
– potencjalnym inwestorom,
– instytucjom finansowym udzielającym pożyczek i kredytów,
– konkurencji,
– pracownikom,
– zarządowi firmy.