Posiadanie przez przedsiębiorstwa majątku, który jest im niezbędny do prowadzenia działalności wiąże się z procesem jego zużywania. W księgowości jest to powiązane z bardzo ważnymi zagadnieniami jakie stanowią -amortyzacja i umorzenie.

Amortyzacja jest zużyciem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wliczonym w koszty. Zużycie ich może być spowodowane nie tylko eksploatacją, lecz także zdarzeniami losowymi, zmianą przepisów, postępem technologicznym. W Polsce odpisów amortyzacyjnych można dokonywać tylko dwiema metodami:  liniową (odpisy amortyzacyjne są stałe w czasie),  degresywną  (odpisy amortyzacyjne maleją wraz z upływem czasu). Dzięki takiej możliwości przedsiębiorstwa mogą zmniejszyć zobowiązania podatkowe, gdyż jest to koszt zmniejszający podstawę wymiaru podatku dochodowego.

Umorzenie natomiast to wartość wszystkich dokonanych odpisów amortyzacyjnych od początku ich eksploatacji. Inaczej można też określić że, jest to zmniejszenie wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych.