Do rzeczowych składników majątku obrotowego zalicza się na przykład zapasy czyli materiały, produkty gotowe, towary.

Metoda wyceny rzeczowych składników majątku obrotowego polega na wycenianiu zapasów według ceny nabycia (materiały i towary) i kosztów wytworzenia (produkty).  

Za cenę zakupu uznaje się kwotę jaka nabywca musi zapłacić za dostarczone towary i materiały bez naliczonego podatku VAT. Dodatkowo gdy zostały one sprowadzone z zagranicy celnej, do ceny zakupu można doliczyć cło, podatek importowy lub podatek akcyzowy. Cena zakupu jest jednym z elementów ceny nabycia. Dodatkowo można do niej zaliczyć koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia. Wtedy tworzy się cena nabycia.

Koszty wytworzenia obejmują koszty poniesione bezpośrednio o pośrednio z produkcją. Dlatego oprócz kosztów materiałów potrzebnych do produkcji, wlicza się również koszty ogólnego zarządu czy koszty sprzedaży.