Mikro jednostki to przedsiębiorstwa, które spełniają w ciągu co najmniej jednego z ostatnich dwóch lat następujące warunki: 

  • średnie roczne zatrudnienie nie przekracza 10 osób,
  • roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczał równowartości 2 mln euro/ suma aktywów nie przekracza równowartości 2 mln euro.

Zaletą bycia mikro przedsiębiorcom jest możliwość sporządzania uproszczonego sprawozdania finansowego. Możliwość taka istnieje już od początku 2015 roku.

Uproszczone sprawozdanie składa się z: 

  1. Bilansu,
  1. Rachunku zysków i strat,
  1. Informacji uzupełniającej do bilansu (kwota zobowiązań finansowych z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych, które nie zostały uwzględnione w bilansie, kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, zobowiązania zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, wartość udziałów/akcji własnych).