Tylko do końca czerwca jest czas na złożenie sporządzonego sprawozdania finansowego za 2015 rok, bez względu na to czy jest ono zatwierdzone czy nie.  Oczywiście termin ten odnosi się tylko do tych jednostek, które przyjęły rok obrotowy zaczynający się 1 stycznia i kończący 31 grudnia. Z tak przyjętej zasady wynika to, że  do końca marca następującego roku należy sporządzić sprawozdanie finansowe, a następnie przez kolejne trzy miesiące jest czas na zatwierdzenie sprawozdania odpowiedni organ. pelna ksiegowosc  - sprawozdanie finansowe

Jednak jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostanie zaakceptowane do 30 czerwca, to jednostka objęta obowiązkiem jego sporządzania musi złożyć ten dokument, nawet bez odpowiedniego zatwierdzenia.

Sporządzone sprawozdanie nie może być błędnie sporządzone, musi zawierać natomiast rzetelne i aktualne informacje o stanie finansowo-majątkowym jednostki gospodarczej. Więcej o właściwym sporządzaniu sprawozdania finansowego na naszym blogu. Zapraszamy do przeczytania pozostałych artykułów!