Banki jak wiadomo nie są instytucjami charytatywnymi stąd też w przypadku udzielenia nam kredytu bądź pożyczki będą oczekiwały ich zwrotu. Co więcej, do kwoty nam udzielonej doliczona zostanie prowizja oraz odsetki. Z tego względu przed otrzymaniem pożądanych środków przedsiębiorca zostanie skrupulatnie sprawdzony pod względem jego zdolności kredytowej, na podstawie którego kolejno określa się ryzyko kredytowe. W przypadku gdy okaże się ono bardzo wysokie bank może zażądać odpowiedniego zabezpieczenia, które ma mu zagwarantować, iż w przypadku gdyby przedsiębiorca nie mógł spłacić swojego zadłużenia będzie mógł odzyskać chociaż jego część.

Kredyt firmowy może zostać zabezpieczony w sposób osobisty bądź rzeczowy. Do osobistych zabezpieczeń należą:
– weksel in blanco,
– poręczenie wekslowe,
– poręczenie udzielone na podstawie zapisów w Kodeksie cywilnym,
– gwarancje bankowe,
– przelewy wierzytelności,
– pełnomocnictwa,
– przystąpienie do długu kredytowego.

Rzeczowe zabezpieczenie kredytu bankowego to:
– zastaw ogólny,
– hipoteka,
– kaucja,
– blokada środków na rachunku bankowym,
– przywłaszczenie na zabezpieczenie.