ksiegowanie-firm

Prowadząc księgi rachunkowe czyli pełną rachunkowość dokonuje się ewidencji zdarzeń gospodarczych na przeznaczonych do tego kontach księgowych księgi głównej lub ksiąg pomocniczych. Ich otworzenie i prowadzenie poprzedza ustalenie zakładowego planu kont, w którym znajduje się wykaz wszystkich prowadzonych w jednostce kont wraz z ich numerami.

Konto księgowe przeznaczone jest ewidencji zdarzeń gospodarczych związanych z składnikiem majątku, kapitału lub wyniku finansowego jednostki gospodarczej. Operacje gospodarcze są na nim ujmowane w mierniku pieniężnych zgodnie z zasadami rachunkowości. Każde konto księgowe ma swoja nazwę i numer identyfikacyjny, a operacje na nim zapisane kwotę oraz dane identyfikacyjne (data, dowód księgowy, treść operacji).

W postaci “teowej” konto księgowe składa się z stron:

  • Debet/ Ma (Dt, Ma) – lewa strona konta po której księguje się zwiększenia aktywów, a zmniejszenia pasywów.
  • Credit/ Winien (Ct, Wn) -prawa strona konta po której księguje się zmniejszenia aktywów, a zwiększenia pasywów.

Zapisy na koncie księgowym pozwalają ustalić obrót konta oraz jego saldo. Obrót konta jest to suma wszystkich zapisów po jednej stronie konta. Saldo konta jest to różnica pomiędzy obrotami konta. Saldo może być początkowe (w kontach aktywnych po stronie Debet, w kontach pasywnych po stronie Credyt) lub końcowe (w kontach aktywnych po stronie Credyt, a w kontach pasywnych po stronie Debet).