Opłata środowiskowa to opłata pobierana za nadmierne eksploatowanie środowiska np. przez środki transportu, ogrzewanie, lakierowanie samochodu, a także malowanie pomieszczeń.

Podatek ten został wprowadzony w celu ochrony przyrody i dotyczy przede wszystkim przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

Opłata środowiskowa ma na celu m.in.:

  • przeciwdziałanie zanieczyszczeniom,
  • przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właściwego,
  • racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie jego zasobami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Opłatę środowiskową uiszcza się jednorazowo po zakończeniu danego roku kalendarzowego. Czas na opłacenie wynosi 3 miesiące tzn. musimy dokonać opłaty do 31 marca.

Wysokość składki należy ustalić opierając się o stawki zawarte w obwieszczeniu Ministerstwa Środowiska w sprawie wysokości opłat za korzystanie ze środowiska za dany rok kalendarzowy. Przedsiębiorca zobowiązany jest samodzielnie wyliczać wartość należności oraz wpłacać dokładną kwotę na konto wydziału środowiska.

Opłata środowiskowa powinna być uiszczana przez podmioty, które w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej użytkują maszyny, urządzenia, jak również emitują szkodliwe substancję, czyli mają negatywny wpływ na stan środowiska przyrodniczego.