Przychody definiuje się jako kwoty lub świadczenia uzyskane lub należne jednostce gospodarczej z tytułu prowadzonej przez nią działalności. Zgodnie z zasadami rachunkowości oraz przepisami prawa podatkowego przychody dzieli się na:

  • przychodyPrzychody ze sprzedaży wyrobów, towarów i usług pomniejszone o podatek VAT.
  • Przychody z działalności finansowej, do których można zaliczyć: przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, przychody z dywidend, odsetki z lokat bankowych, udzielonych pożyczek, weksli obcych, papierów dłużnych, przeterminowanych należności, przychody z dodatnich różnic kursowych.
  • Pozostałe przychody operacyjne do których zaliczyć można na przykład: przychody z zbycia środków trwałych, otrzymane odszkodowania, kary, grzywny oraz darowizny.

 

Oprócz przychodów w jednostkach gospodarczych występować mogą zyski nadzwyczajne czyli jak to definiuje ustawa o rachunkowości – zyski powstające na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń. Zaliczyć można do nich: odszkodowania z tytułu strat nadzwyczajnych lub przychody ze sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa.