Rachunek wyników zwany jest także rachunkiem zysków i strat. Obejmuje on zestawienie osiągniętych w danym okresie rozrachunkowych przychodów, pochodzących z danego typu działalności. Ukazuje również poniesione w tym samym czasie koszty, w celu realizacji danego typu działalności (podstawowej, pomocniczej, finansowej).

rachunek zysków i strat

Rachunek wyników pozwala określić ogólny wynik finansowy przedsiębiorstwa oraz efektywność poszczególnych rodzajów działalności. Ukazuje również zdolność jednostki do generowania zysków, a dzięki temu do samofinansowania swojej działalności.

Rachunek zysków i strat sporządzany jest w jednym z dopuszczalnych wariantów. Może być to wariant porównawczy lub kalkulacyjny. Zasady sporządzania rachunku wyników, a dokładnie jego treść i układ określa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego.

Rachunek zysków i strat jest nieodłącznym elementem sprawozdania finansowego, także tego w wersji uproszczonej.