Jedno z najczęściej wybieranych umów cywilnoprawnych jest umowa o dzieło. Zasady jej zawierania zostały zawarte w Kodeksie cywilnym. Atrakcyjność tej formy wynika z niskich kosztów zatrudnienia.

Przyjmujący zlecenie w ramach zawartej umowy o dzieło zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zlecający do zapłaty ustalonego wcześniej wynagrodzenia. Efekty podejmowanych działań przez zleceniobiorcę mogą być:
– materialne
– niematerialne.

Istotna w tej formie współpracy jest możliwość szybkiej weryfikacji prawidłowego wywiązania się z zapisów umowy.

Kto ponosi odpowiedzialność? Pełna odpowiedzialność za wynik pracy spada na zleceniobiorcę. O

Ogromną zaletą tej formy umowy jest to, że od osoby wykonującej zlecenie zależy miejsce, czas oraz sposób wykonania dzieła.

Czy umowa o dzieło podlega obowiązkowym składkom ZUS?
Od 1 stycznia 2021 roku płatnicy składek i osoby fizyczne zawierające umowy o dzieło z osobą, z którą nie pozostaje się w stosunku pracy albo jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonują pracy na rzecz swojego pracodawcy, mają obowiązek zgłoszenia ich do ZUS.

Zgłoszenia należy dokonać w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.