Umowa ustna polega na ustaleniu postanowień łącznie z zobowiązaniem się do ich wypełnienia podczas rozmowy. Obustronne zgodne oświadczenie woli powoduje zawarcie umowy. Celem tego jest powstanie, zmiana bądź ustanie stosunku prawnego. Podstawowym przykładem zawierania umów ustnych są zakupy na targu. Następuje uzgodnienie ceny, a później zapłata. Nie potrzeba do tego treści pisemnej.

Umowy ustne, które dotyczą spraw prostych mogą być zawierane także przez osoby, które nie posiadają zdolności prawnej oraz osoby częściowo ubezwłasnowolnione.

Sposób zawierania umów ustnych zawarty jest w Kodeksie cywilnym. Wskazuje on, że dopuszcza się złożenie oświadczenia woli przez zachowanie, które ujawnia wolę np. przez gest jakim może być uściśnięcie ręki.

Czasem niemożliwe jest zastosowanie umowy ustnej. Powaga niektórych spraw wymaga zabezpieczenia obrotu prawnego i powstania dowodów w razie ewentualnego sporu.
W takim przypadku wymaga się zawarcia umowy w formie pisemnej.