Podczas prowadzenia księgowości bardzo często można spotkać pojęcia “VAT należny” i “VAT naliczony”. Poznanie różnic pomiędzy tymi terminami bez wątpienia znacznie ułatwi wykonywanie wszelkich rozliczeń, jak i prowadzenie działalności na rynku.

VAT należny
To podatek doliczany do kwoty netto ze sprzedaży. Należność tą podatnik powinien wpłacić do Urzędu Skarbowego, ponieważ stanowi on daninę na rzecz budżetu państwa.

VAT naliczony
To podatek, który podatnik może odliczyć od nabytych towarów i usług związanych z prowadzoną przez niego działalnością.

O podatku VAT naliczonym i należnym mówi się odnosząc się do czynnych podatników podatku od wartości dodanej. Podatek VAT naliczony obniża wysokość podatku VAT należnego.
Omówmy to na przykładzie:
Jeżeli Pan Kowalski prowadzi działalność i posiada tytuł czynnego podatnika VAT w pewnym miesiącu sprzeda towar o wartości 1000 złotych + 230 złotych VAT i w tym samym miesiącu dokona zakupu związanego z prowadzoną działalnością w wysokości 300 złotych + 69 złotych VAT wówczas:
VAT należny = 230 złotych;
VAT naliczony = 69 złotych;
VAT, który należy wpłacić do Urzędu Skarbowego = 161 złotych (230 złotych – 69 złotych).