Rachunek zysków i strat w sprawozdaniu finansowym jest odpowiedzialny za ukazanie wyniku finansowego, jaki jednostka uzyskała w ciągu roku obrotowego. Wynik ten może być stratą lub zyskiem. Strata występuję w czasie, gdy osiągnięte w danym okresie przychody były mniejsze niż koszty. Z zyskiem jest adekwatnie – występuje gdy przychody były wyższe niż koszty oraz zapłacony podatek dochodowy.

W rachunku zysków i strat określa się następujące poziomy wyników. Są to:

  • wynik finansowy ze sprzedaży oraz dodatkowo wynik ze sprzedaży brutto, gdy jednostka gospodarcza sporządza wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat. Wynik finansowy ze sprzedaży to różnica pomiędzy wielkością przychodów ze sprzedaży i kosztami osiągnięcia tych przychodów.
  • wynik finansowy z działalności operacyjnej jest natomiast wynikiem finansowy ze sprzedaży, skorygowanym o pozostałe przychody i koszty operacyjne, które nie wynikały z podstawowej działalności jednostki gospodarczej.
  • wynik finansowy z działalności gospodarczej obejmuje kategorie, składające się na wynik finansowy z działalności operacyjnej oraz uwzględnia skutki operacji finansowych jednostki gospodarczej odzwierciedlone w przychodach i kosztach finansowych.
  • wynik finansowy brutto to wynik finansowy z działalności gospodarczej po uwzględnieniu zysków i strat nadzwyczajnych.
  • wynik finansowy netto różni się od wyniku finansowego brutto odliczeniem zobowiązań z tytułu podatku dochodowego, który w rachunkowości uważa się za koszt.