Prowadzenie pełnej księgowości jest regulowane licznymi przepisami, nie tylko ustawy o rachunkowości, ale również ustawy o podatku dochodowym i innymi. Do najważniejszych zasad prowadzenia rachunkowości regulowanych przepisami ustawy o rachunkowości zalicza się:

Zasadę periodyzacji czyli podziału zdarzeń gospodarczych na przedziały czasowe, których dotyczą.

Zasadę podmiotowości polegającą na prowadzeniu rachunkowości w jednostkach gospodarczych wyodrębnionych pod względem majątkowym, organizacyjnym oraz prawnym.

Zasadę podwójnego zapisu (dwustronnego zapisu) zgodnie z którą operacje gospodarcze ujmuje się na kontach księgowych w tej samej kwocie po obu stronach – debet i credyt.

Poza uniwersalnymi zasadami, podmioty prowadzące pełną rachunkowość muszą dostosować się do zasad podstawowych i szczegółowych. Zasady te wynikają z aktów prawnych regulujących prowadzenie rachunkowości na terytoriach poszczególnych krajów lub wspólnot.