Bilans nazywany jest również zestawieniem aktywów i pasywów. Sporządza się go zarówno na początek okresu obrachunkowego (bilans otwarcia) i koniec (bilans zamknięcia), lecz tylko w jednostkach prowadzących pełną księgowość. Warto też dodać, że bilans jest podstawowym elementem sprawozdania finansowego. 

bilans księgowy

Zestawienie aktywów i pasywów przedstawia stan majątkowy przedsiębiorstwa, prezentując wartość posiadanych składników majątku oraz źródeł jego finansowania. W bilansie wykazuje się posiadane aktywa trwałe: wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe, długoterminowe rozliczenia międzyokresowe oraz aktywa obrotowe: zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. W zestawieniu określa się również stan pasywów – kapitałów własnych i zobowiązań.

Układ bilansu zgodnie z przepisami w IV Dyrektywy Europejskiej może być jednostronny lub dwustronny. W pierwszym przypadku aktywa i pasywa są przestawiane na przemian, a w wersji drugiej oddzielnie. Bez względu na układ bilansu, dokument ten musi się charakteryzować: zupełnością, rzetelnością, sprawdzalnością, ciągłością, przejrzystością.

ZOBACZ : Pełna księgowość – sprawozdanie – rachunek wyników