Od 2019 roku mają być wprowadzane zmiany w zakresie małego ZUS-u. Na co powinni się przygotować przedsiębiorcy?

Od stycznia obowiązuje mały ZUS, czyli składki uzależnione od przychodu. Wymogiem, który musi być spełniony, aby można było skorzystać z małego ZUS-u jest prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG lub innych przepisów szczególnych, a uzyskiwane przychody w poprzednim roku kalendarzowym nie mogą przekraczać trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku.

Warto wspomnieć o tym, że najniższa podstawa wymiaru składek nie może przekroczyć 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego na dany rok kalendarzowy i nie może być niższa niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku.

Niższe składki można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Osoby, które chcą skorzystać z małego ZUS-u powinni zgłosić to w terminie 7 dni, termin upływa 8 stycznia każdego roku.

Przedsiębiorcy, którzy nie zgłoszą przystąpienia do małego ZUS-u nie będą mogli korzystać z preferencyjnych składek przez najbliższy rok. Kolejne zgłoszenie będzie możliwe dopiero w styczniu za rok.

Jedną z planowanych zmian jest wydłużenie terminu składania wniosków do 31 stycznia.

Wprowadzane zmiany mają umożliwić korzystanie z małego ZUS-u również przedsiębiorcom, którzy rozliczają się kartą podatkową, zwolnionych z VAT, ale korzystających z kas fiskalnych.