Od 2019 roku stawka CIT zostanie obniżona z 15% do 9%. Czy każdy przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z obniżonej stawki CIT?

13 listopada została podpisana nowelizacja projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.
Celem zmian jest realizacja polityki „3P” – przejrzystość, prostota i przyjazność systemu podatkowego.

Ze zmian będą mogli skorzystać mali podatnicy oraz osoby rozpoczynające prowadzenie działalności. Stawka w wysokości 9% będzie obejmowała przychody (dochody) inne niż z zysków kapitałowych, a więc wyłącznie przychodów z tzw. działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.

Z preferencyjnej stawki podatku będą mogli skorzystać podatnicy, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro (według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 tys. zł) pod warunkiem, że będą posiadali status małego podatnika.