Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia księgowości swojej firmy. Część z nich została jednak uprzywilejowana do skorzystania z prostych zasad gromadzenia danych finansowych, czyli tak zwanej księgowości uproszczonej.  Przedsiębiorca może prowadzić księgowość samodzielnie lub za pośrednictwem biura rachunkowego. Najczęściej spotykanym sposobem realizacji tego zobowiązania jest rozliczanie się w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Drugim sposobem, wymagającym większych nakładów pracy i kosztowniejszym, jest prowadzenie pełnej księgowości.

Prowadzenie księgowości pełnej jest znacznie bardziej skomplikowane, gdyż wymaga rejestracji każdej operacji gospodarczej, która jest w jakiś sposób powiązana jest z danym przedsiębiorstwem.
Podmioty zobowiązane do prowadzenia księgowości pełnej:
1. Spółki handlowe (sp. osobowe i kapitałowe)  oraz spółki cywilne.
2. Osoby prawne prócz Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego.
3. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne, o ile ich przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły równowartości 1 200 000 euro w walucie polskiej.
4. Jednostki organizacyjne działające na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
5. Gminy, powiaty, województwa i ich związki, w tym:
– państwowe, gminne, powiatowe i wojewódzkie jednostki budżetowe,
– gminne, powiatowe i wojewódzkie zakłady budżetowe,
– państwowe fundusze celowe.
6. Jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej z wyjątkiem tych zawartych w punkcie 1 i 2.
7. Osoby zagraniczne, oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych.