Dowód księgowy stanowi dokument na podstawie, którego dokonywane są zapisy operacji gospodarczych na kontach księgowych. Istnieje wiele rodzajów dowodów księgowych. Można podzielić je na zewnętrzne własne (wystawiane kontrahentom), zewnętrzne obce (wystawione firmie) oraz wewnętrzne. Spotyka się również inne rodzaje dowodów księgowych takie jak: zbiorcze, korygujące czy zastępcze. Jednak zajmując się prowadzeniem księgowości warto posiadać również dokładniejsze informacje o tym dokumencie.

Każdy dokument, by został uznany za dowód księgowy musi koniecznie posiadać: określenie rodzaju oraz numer identyfikacyjny, strony operacji gospodarczej, opis operacji gospodarczej oraz jej wartość, datę dokonania operacji gospodarczej i wystawienia dowodu, podpis wystawcy i odbiorcy dowodu. Dodatkowo powinien cechować się rzetelnością, kompletnością oraz poprawnością.

Dokument zanim zostanie zakwalifikowany do ujęcia w księgach rachunkowych, musi zostać poddany kontroli merytorycznej oraz formalno-rachunkowej. Jeżeli kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości, to dokument zostaje zatwierdzony podpisem księgowego. Jeżeli jednak zawiera błędy musi zostać odesłany do poprawy.