W każdej jednostce znajduje się dokument, który określa przyjęte zasady rachunkowości. Jedną z nich musi być metoda ustalania wyniku finansowego.  rachunek zysków i strat

Metoda ustalania wyniku finansowego zależna jest od tego, w jaki sposób ewidencjonuje się i rozlicza koszty. W przedsiębiorstwach gdzie koszty ujmuje się na kontach tylko jednego z zespołów kont możliwe jest ustalenie wyniku finansowego, tylko w jednej z wersji rachunku zysków i strat. Może to być wariant kalkulacyjny dla jednostek ujmujących koszty na kontach zespołu numer 5, czyli w układzie kalkulacyjnym. Dla jednostek ujmujących koszty na kontach zespołu numer 4, czyli w układzie rodzajowym odpowiedni do ustalenia wyniku finansowego jest wariant porównawczy rachunku zysków i strat.

Jednostki, które ujmują koszty na obu zespołach kont mają możliwość sporządzenia dowolnego rachunku zysków i strat.