Często zdarza się sytuacja, że prosimy kogoś (np. z rodziny) o zapłatę zobowiązania podatkowego. Czy jest to zgodne z prawem?

Zgodnie z ordynacją podatkową zobowiązanie podatkowe stanowi należność do zapłaty podatku na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu bądź gminy.

Warto podkreślić, że podatnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za terminowe oraz zgodne z prawem regulowanie zobowiązań podatkowych. Odpowiedzialność rozciąga się na cały majątek podatnika.

Przepisy prawa określają, że zapłata zobowiązania podatkowego powinna być dopełniona wyłącznie przez podatnika i jego rachunku bankowego Istotne jest jednak, że przepisy dopuszczają sytuację, w której zapłata podatku z cudzego konta będzie uznana za zgodną z prawem:
– zapłata następuje z rachunku bankowego małżonka w przypadku istnienia wspólności majątkowej lub
– uiszczający podatek jest tylko pośrednikiem podatnika. W tym przypadku osoba trzecia na rzecz i w imieniu podatnika tylko technicznie wpłaca kwotę podatku do urzędu skarbowego.

Ważne:
W przypadku, gdy zapłata podatku następuje z konta osoby trzeciej należy udowodnić, że uiszczający opłatę miał jedynie rolę pośrednika.

Jeżeli organ podatkowy nie uzna wpłaty z cudzego konta, podatnik nadal będzie zobowiązany do zapłaty zobowiązania podatkowego.