Zajmując się prowadzeniem pełnej księgowości koniecznie trzeba posiadać informacje o tym czym jest rok podatkowy. Prawo podatkowe określa go jako okres rozliczeniowy, który składa się zazwyczaj z 12 kolejnych miesięcy, następujących po sobie. Bardzo często okres ten pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Określa się go również rokiem obrotowym. W jednostce gospodarczej rok obrotowy oraz jego zmiany są zapisane w umowie lub statucie.

W ustawie z 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych zostały wymienione wyjątki od reguły, która mówi że, rok podatkowy powinien trwać 12 miesięcy.

Oto one:

  • Jeżeli jednostka po raz pierwszy podjęła działalność gospodarczą, to pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia do końca roku kalendarzowego lub ostatniego dnia wybranego roku podatkowego (nie dłużej niż 12 miesięcy).
  • Jeżeli jednostka podjęła działalność gospodarczą w drugiej połowie roku kalendarzowego, to rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego (nie dłużej niż 12 miesięcy).
  • Jeżeli jednostka zmieni rok obrotowy, to pierwszy rok po tej zmianie trwa od miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego okresu do końca nowo przyjętego roku (nie może być krótszy niż 12 miesięcy, a dłuższy niż 23 miesiące).
  • Jeżeli podatnik z zobowiązany jest do zamknięcia ksiąg rachunkowych przez upływem przyjętego terminu, to za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych.