mikro firmy

Nowelizacja ustawy o rachunkowości wprowadziła uproszczenia dla jednostek o statusie mikro przedsiębiorstwa. Będą one mogły zamiast standardowego sprawozdania finansowego składać uproszczone sprawozdanie, zawierające tylko trzy obowiązkowe dokumenty. Są to:
– bilans,
– rachunek zysków i strat,
– informacja uzupełniająca do bilansu.

Według ustawy o rachunkowości do jednostek typu “MIKRO” zalicza się:

1. Spółki prawa handlowego, spółki cywilne, inne osoby prawne oraz oddziały przedsiębiorców zagranicznych, jeżeli jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:
a) 1 500 000 zł – sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
b) 3 000 000 zł – przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
c) 10 pełnych etatów – średniorocznego zatrudnienia.

2. Organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, fundacje, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, społeczno-zawodowe organizacje rolników, organizacje samorządu zawodowego, organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła – jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej.

3. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, gdy przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 2 000 000 euro i nie więcej niż 3 000 000 euro za poprzedni rok obrotowy.

Aby móc skorzystać z uproszczeń limity nie mogą być przekroczone przez 2 kolejne lata (nie dotyczy to nowych jednostek, które muszą zachować limity w roku rozpoczęcia. W przypadku jednostki mikro, przekroczenie 2 z 3 wielkości w jednym tylko roku nie powoduje braku możliwości stosowania uproszczeń przewidzianych dla jednostek mikro.