Jednostki prowadzące pełną księgowość zobowiązane są do prowadzenia sprawozdań finansowych. Służą no zaprezentowaniu wyniku finansowego firmy i ocenie jej sytuacji finansowej. Należy wykonywać je koniec okresu obrachunkowego.  

Prawidłowo przygotowane sprawozdanie zawiera nazwę, adres jednostki dla której jest sporządzane. Określa się również okres dla którego się go sporządza, czas wykonania oraz podpisy osób odpowiedzialnych za zadanie.

Sprawozdanie składa się z kilku części:

  1. Wstępu 
  2. Rachunku zysków i strat 
  3. Bilansu 
  4. Zestawienia zmian w kapitałach 
  5. Sprawozdania z przepływów pieniężnych 
  6. Dodatkowe informacje