Przychód z działalności gospodarczej składa się między innymi z kwot należnych, nawet tych nieuregulowanych. Choć w rzeczywistości nie powiększają one majątku przedsiębiorcy, mogą być w pewnych sytuacjach zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Cena towaru lub usługi oraz inne zobowiązania pieniężne, nieuiszczone przez kontrahenta w terminie (mimo, że wielokrotnie pomawiane przez wierzyciela), są tzw. nieściągalnymi należnościami. O nieściągalnych należnościach mówimy jeśli miała miejsce jakiegoś rodzaju transakcja, w której przedsiębiorca spełnił swoje zobowiązania, a nie otrzymał należności. Ma on obowiązek odprowadzenia od tej należności podatku.

Zwyczajowo za koszty uzyskania przychodu nie uważa się wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, jednak istnieje wyjątek, który mówi o tym, że do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć należności opodatkowane podatkiem dochodowym, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Istotne jest to, że kosztami uzyskania przychodów nie mogą być wierzytelności przedawnione.