Dowiedz się więcej: przychody w przedsiębiorstwie.

Aktywa i pasywa są pojęciami ściśle związanymi z rachunkowością.

AKTYWA
Aktywa można określić jako ogół składników majątku, które kontrolowane są przez jednostkę gospodarczą w danym momencie. Aktywa w bilansie przedstawiają posiadane przez przedsiębiorstwo zasoby.

Aktywa dzieli się na dwie podstawowe grupy:
– aktywa trwałe (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, inwestycje długoterminowe, należności długoterminowe),
– aktywa obrotowe (zapasy, należności, inwestycje krótkoterminowe, środki pieniężne, rozliczenia międzyokresowe).

PASYWA
Pasywami nazywane są źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa.

Pasywa można podzielić na:
– kapitał własny (wartości wniesione do spółki przez właścicieli, np. kapitał zakładowy; środki uzyskane w trakcie działalności i będące własnością spółki),
– kapitały obce (w dużej mierze kredyty oraz pożyczki długo- i krótkoterminowe, zobowiązania handlowe).