W Polsce wyróżnić możemy aż 13 różnych podatków. Skupmy się jednak na 3 najpopularniejszych, czyli podatku CIT, PIT oraz VAT.

PIT to podatek dochodowy od osób fizycznych. Jest to podatek bezpośredni, który zobowiązana jest płacić każda osoba fizyczna, która osiąga jakikolwiek dochód. Może to być np. dochód z wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych, a także dochód z prowadzonej działalności gospodarczej. Obecnie PIT wynosi w większości przypadków 18 %.

CIT to podatek dochodowy od osób prawnych. Podatnikami są wszelkie osoby prawne, a także spółki kapitałowe w organizacji i spółki komandytowo-akcyjne. CIT obowiązuje od 1989 r. i w Polsce wynosi 15% dla nowych podmiotów i małych podatników, natomiast dla pozostałych podatników 19%. (Małym podatnikiem jest przedsiębiorstwo, które w poprzednim roku podatkowym osiągnęło przychody ze sprzedaży wraz z należnym podatkiem od towarów i usług nie wyższe niż równowartość 1,2 mln euro.) Czasem podatek ten obowiązuje również jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej. Warunkiem jest posiadanie zdolności prawnej.

VAT, czyli podatek od towarów i usług jest podatkiem pośrednim, który pobierany jest na każdym etapie obrotu towarem lub usługą. W Polsce obowiązuje od 1993 roku. Podstawową stawką podatku VAT jest 23%, jednak istnieje również stawka 8%, 7% , 5%, 4% a nawet 0%.