Rachunkowość polega na ewidencjonowaniu zdarzeń gospodarczych zachodzących w firmie. Wiąże się ona z ujmowaniem, grupowaniem, prezentowaniem oraz interpretowaniem danych wyrażonych w mierniku pieniężnym. Informacje te mają istotne znaczenie w podejmowaniu najważniejszych decyzji dotyczących firmy.

Rachunkowość składa się z:
– księgowości,
– rachunku kosztów,
– sprawozdawczości.

Rachunkowość w przypadku organizacji nieprowadzącej działalności gospodarczej jest prowadzona w oparciu o Ustawę o rachunkowości, a także o rozporządzenie Ministra Finansów w kwestii poszczególnych zasad rachunkowości dla niektórych podmiotów gospodarczych. Rachunkowość powinna być prowadzona przez osoby prawne takie, jak fundacje i stowarzyszenia, a także jednostki, które nie podlegają obowiązkowi dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.