pełna księgowość Kraków

Prowadzenie rachunkowości opiera się na wielu zasadach. Można je podzielić zarówno na zasady uniwersalne czyli takie stosowane zawsze i w każdym kraju, podstawowe (nadrzędne) oraz szczegółowe (podrzędne).

Do podstawowych zasad rachunkowości, jakie omawiamy w tym poście należą:

1. Zasada kontynuacji (ciągłości) działania – zakładająca kontynuacje działalności jednostki w dalszym czasie,
2. Zasada memoriałowa (kasowa oraz współmierności przychodów i kosztów ich uzyskania) – określająca ujmowanie operacji gospodarczych dotyczących danego okresu, w księdze rachunkowej i sprawozdaniu z tego samego okresu,
3. Zasada ciągłości – nakazująca kontynuację przyjętej polityki rachunkowości,
4. Zasada ostrożnej wyceny – zobowiązująca do wyceny składników aktywów i pasywów w sposób nie zniekształcający wyniku finansowego,
5. Zasada przewagi treści nad formą – nakazująca precyzję zgromadzonych informacji zgodnie z rzeczywistością, nawet jeżeli jest to sprzeczne z wymaganiami finansowymi,
6. Zasada istności – wykazywania wszystkich zdarzeń wpływających na wynik finansowy w sprawozdaniu finansowym,
7. Zasada prawdziwego i rzetelnego obrazu – zobowiązująca do przedstawiania operacji gospodarczych zgodnych z rzeczywistością i treścią ekonomiczną.