Opracowanie polityki rachunkowości w firmie jest bardzo ważnym zadaniem każdego właściciela. Większość zasad dotyczących prowadzenia rachunkowości finansowej w firmie określa Ustawa o rachunkowości. Przepisy tej ustawy umożliwiają przedsiębiorcom dostosowanie pewnych rozwiązań do specyfiki firmy.

Każda jednostka zobowiązana jest do sporządzenia dokumentu, który będzie określał przyjęte w jednostce zasady, dotyczące: 

  • wyznaczenia roku obrotowego i wchodzących w niego okresów sprawozdawczych 
  • metody wyceniania aktywów i pasywów oraz metody ustalania wyniku finansowego 
  • sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, a w szczególności: zakładowego planu kont, wykazu ksiąg rachunkowych (lub wykazu zbioru danych tworzących księgi rachunkowe w przypadku używania komputera do tych czynności), opisu systemu przetwarzania danych (przy używaniu komputera – opisu systemu informatycznego). 
  • system służącego ochronie danych i ich zbiorów 

 

Prowadzenie pełnej rachunkowości nie jest łatwe, warto więc powierzyć to zadanie wyspecjalizowanym w tym biurom rachunkowym. Warto pamiętać że, pełna rachunkowość ma także swoje zalety. Dzięki jej prowadzeniu mamy dokładne informacje o stanie finansowym firmy i możemy podejmować właściwsze decyzje jej dotyczące.