Sprzedaż dóbr, jakie należą do podatnika powoduje powstanie przychodu, które opodatkowane jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wyjątkiem jest jedynie dokonywanie sprzedaży autorskich praw majątkowych.

Autorskie prawa majątkowe to zespół uprawnień, które należą się twórcy utworu, włącznie z uprawnieniami ekonomicznymi. Twórcy mają prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszelkich polach, a także do wynagrodzenie za korzystanie z utworu.
Zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, przychody uzyskiwane ze sprzedaży autorskich praw majątkowych nie powinny być wykazywane w grupie przychodów z zysków kapitałowych. Prawidłowe będzie natomiast ich zaliczenie do przychodów z innych źródeł. Dzieje się tak dlatego, że o stronie twórcy nie powstaje przychód z zysków kapitałowych, a z zakresu o wiele szerszego, które nie mieści się w zamkniętym katalogu.
Przeniesienie praw autorskich do utworów stworzonych we własnym zakresie stanowi dla przedsiębiorców przedmiot zbycia praw wytworzonych samodzielnie.