Na czym polega wycena środka trwałego?

Na początek należy zaznaczyć, że środkiem trwałym nazywamy majątek jednostki, składnik rzeczowych aktywów przedsiębiorstwa pod warunkiem, że posiada poniższe cechy:
– użytkowanie przez czas dłuższy niż rok,
– posiada postać rzeczową,
– jest zdatny do użytku i używany przez jednostkę.

Wycena środka trwałego – o czym pamiętać?
Wartość początkowa może zostać powiększona przez koszty działań zmierzających do ulepszenia, zmodernizowania lub rozbudowy środka trwałego.

Wartość początkowa może zostać zmniejszona odpisami amortyzacyjnymi.

Wyceny środka trwałego dokonuje się według jednego z poniższych:
– ceny zakupu,
– ceny nabycia,
– kosztów wytworzenia,
– wartości rynkowej,
– wartości godziwej.