Przedsiębiorcy posiadający status czynnego podatnika VAT, mają możliwość obniżenia podatku należnego o podatek dochodowy. Mają również prawo do tego, aby uzyskać zwrot podatku wówczas, kiedy kwota podatku naliczonego przewyższa kwotę podatku należnego przy podsumowaniu danego okresu. Należy jednak mieć na uwadze fakt, iż nie każda faktura, która stanowi potwierdzenie przeprowadzonej transakcji, może stanowić podstawę do dokonania odliczenia podatku VAT.

Zgodnie z tym, o czym informuje nas art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT w zakresie, w którym towary i usługi zostają wykorzystane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnik ma prawo do tego, aby obniżyć kwotę podatku naliczonego.

Z kolei z brzmienia ust. 10 z powyżej wspomnianego przepisu – prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych, bądź importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy u sprzedawcy. Jednak ważne jest to, iż prawo do dokonania odliczenia VAT, przysługuje dopiero po otrzymaniu faktury.

Zatem, podsumowując – aby podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT od dokonanego zakupu, konieczne jest spełnienie poniższych warunków:
– podatnik otrzymał fakturę,
– powstał obowiązek podatkowy u sprzedawcy,
– towary/usługi nabyte przez podatnika są/będą wykorzystane w związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu lub na STRONĘ GŁÓWNĄ!