Zaliczka to bardzo popularna forma rozliczania się między przedsiębiorcami. Największe firmy posiadają nawet odrębne konta, w których ujmują zaliczki. Konto to nosi nazwę “Rozrachunki z tytułu zaliczek z odbiorcami i dostawcami”. Jeżeli jednak przedsiębiorstwo nie posiada takiego konta wówczas zaliczki księgować powinni bezpośrednio na koncie 200 “Rozrachunki z odbiorcami” lub 201 “Rozrachunki z dostawcami”.

Na kontach tych mogą znaleźć się następujące operacje:
-przekazanie zaliczek dostawcom na poczet przyszłych dostaw i usług,
-dodatnie różnice kursowe,
-zwrot otrzymanej zaliczki,
-rozliczenie otrzymanej zaliczki.
oraz:
-otrzymanie zaliczki od odbiorcy,
-ujemne różnice kursowe,
-zwrot przekazanej zaliczki,
-rozliczenie przekazanej zaliczki po otrzymaniu faktury.

W momencie otrzymania zaliczki na poczet przyszłych dostaw i usług powstaje obowiązek podatkowy z zakresu podatku od towarów i usług. Oznacza to, że przedsiębiorca zobowiązany jest wystawić fakturę zaliczkową i wykazać niezależny podatek VAT.