Prowadzenie rachunkowości w przedsiębiorstwie wiąże się z przestrzeganiem wielu reguł. Zawarte są one głównie w I rozdziale ustawy o rachunkowości. Ich stosowanie ma na celu dostarczanie pełnych, jasnych, rzetelnych i użytecznych informacji o stanie finansowym przedsiębiorstwa i prowadzonej przez nie działalności oraz wynikach z niej.

Wszystkie zasady dzieli się na 3 grupy: 

  • uniwersalne – są powszechnie stosowane w wszystkich krajach, 
  • podstawowe (nadrzędne), 
  • szczegółowe (podrzędne). 

Do zasad uniwersalnych zalicza się:  

  • zasadę podmiotowości, 
  • zasadę podwójnego zapisu, 
  • zasadę periodyzacji. 

Natomiast do pozostałych zalicza się: 

  • w zasadach podstawowych: zasadę kontynuacji działania, zasadę memoriałową, zasadę kasową, zasadę współmierności przychodów i kosztów ich uzyskania, zasadę ciągłości, zasadę ostrożnej wyceny, zasadę przewagi treści nad formą, zasadę istotności, zasadę prawdziwego i rzetelnego obrazu.
  • w zasadach szczegółowych: zasadę porównywalności sprawozdań, zasadę terminowości i aktualności, zasadę wiarygodności, zasadę dokumentacji, zasadę jasności , zasadę wyceny majątku w oparciu o “koszt historyczny”.