Obowiązkiem podatników VAT prowadzących sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jest dokonywanie ewidencji sprzedaży w kasie fiskalnej. Ten obowiązkiem nakłada kolejny, jakim jest dokonanie odczytu pamięci kasy fiskalnej – co grozi przedsiębiorcy, który nie dopełni tego obowiązku?

W momencie zakończenia używania kasy fiskalnej podatnik zobowiązany jest do:
1. Sporządzenia oraz wystawienia odpowiedniego raportu fiskalnej (dobowy i okresowy raport).
2. Dokonania odczytu zawartości kasy fiskalnej.
3. Złożenia protokołu z oczytu zawartości pamięci fiskalnej wraz z załączonym raportem fiskalnym rozliczeniowym, w terminie 5 dni od dnia ich sporządzenia, do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego.
4. Sporządzenia i złożenia wniosku o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas według wzoru.

Co grozi za niezłożenie odczytu pamięci kasy fiskalnej?

Zgodnie z art. 80 § 1 kks „kto wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych.”