Każda działalność gospodarcza, aby odpowiednio funkcjonować potrzebuje majątku. Stanowią go aktywa i pasywa, o których w dzisiejszym wpisie dowiesz się czegoś więcej.

Aktywa są to kontrolowane przez jednostkę gospodarczą zasoby majątkowe o względnie określonej wartości. Zostały uzyskane w wyniku przeszłych zdarzeń finansowych i prawdopodobnie w przyszłości przyniosą korzyść ekonomiczną dla danego podmiotu gospodarczego.

Wyróżniamy aktywa trwałe i obrotowe:
– Trwałe tworzą zasoby takie, jak: wartości niematerialne i prawne, rzeczowy majątek trwały, należności oraz inwestycje długoterminowe oraz długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.
– Aktywa obrotowe tworzą natomiast: zapasy takie, jak materiały, półprodukty i produkty gotowe, towary; należności i inwestycje krótkoterminowe jak i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Kolejnym składnikiem majątku firmy są pasywa, czyli źródła finansowania majątku jednostki gospodarczej. Pasywa dzielą się na kapitał własny, zwany również funduszem oraz zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. Do funduszu możemy zaliczyć kapitał podstawowy, udziały, kapitał zapasowy oraz zyski.

Wymienione powyżej składniki majątku przedsiębiorstwa, tworzą podstawę prawidłowego funkcjonowania każdej działalności gospodarczej, niezależnie od tego czy jest ona ogromną marką, czy małym mikroprzedsiębiorstwem.