Do najważniejszej zalety prowadzenia pełnej rachunkowości należy możliwość ustanowienia własnej polityki rachunkowej. Na czym to polega?  polityka rachunkowości

Zgodnie z zasadami rachunkowości w firmie prowadzącej pełną rachunkowość można ustalić: 

-> okres obejmujący rok obrotowy,  

-> metody wyceny składników bilansu, 

->sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, 

-> system ochrony danych i zbiorów.  

Zadanie to leży w kompetencjach kierownika jednostki, który sporządza dokument (w języku polskim i formie pisemnej). Zostają w nim opisane zasady rachunkowości, przyjęte w przez firmę.