Sporządzanie sprawozdania finansowego w mikro przedsiębiorstwach jest teraz znacznie łatwiejsze. Jednostki mogą skorzystać z przywileju sporządzania uproszczonego sprawozdania finansowego. W przeciwieństwie do zwykłego sprawozdania finansowego zawiera ono tylko trzy dokumenty:sprawozdanie finansowe

>> bilans,

>> rachunek zysków i strat,

>> informację uzupełniającą do bilansu.

Informacja do bilansu w przypadku sprawozdania uproszczonego obejmuje:

1) kwotę zobowiązań finansowych z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych, które nie zostały uwzględnione w bilansie,

2) zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych,

3) kwotę zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju,

4) wartość udziałów (akcji) własnych.