Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym jest jednym z elementów sprawozdania finansowego, składanego przez jednostki, które podlegają obowiązkowi corocznego badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. Do tych jednostek zalicza się między innymi banki, zakłady ubezpieczeń, spółki akcyjne.

Zestawienie zmian w kapitale własnym sporządza się w celu ukazania zmian, jakie zaszły w kapitale własnym oraz określeniu kierunku i skutków tych zmian. Zestawienie to zawiera również informacje o stanie finansowym podmiotu gospodarczego, zmianach w zyskach i stratach oraz źródłach finansowania kapitałami własnymi jednostki.

Sporządzenie zestawienia zmian w kapitale własnym sporządza się według schematu:

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu

– Korekty błędów podstawowych,

– Zmiany przyjętych zasad (polityki rachunkowości),

I.A. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu po korektach

– Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu,

– Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu,

– Udziały (akcje) własne na początek okresu,

– Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu,

– Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu,

– Pozostałe kapitały (fundusz) rezerwowe na koniec okresu,

– Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu,

– Wynik netto,

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)