Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów stanowi uproszczoną formę ewidencji księgowej. Z tego rozwiązania często korzystają właściciele małych podmiotów, których forma prawna nie zobowiązuje do prowadzenia księgowości w formie ksiąg rachunkowych. Kto może prowadzić KPiR?

KPiR może być prowadzona przez przedsiębiorców, którzy:
– rozliczają podatek na zasadach ogólnych według stawki podatkowej lub liniowo
– prowadzą działalność gospodarczą indywidualnie lub w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej czy spółki partnerskiej, a także przedsiębiorstwa w spadku
– przychody netto z działalności gospodarczej lub przychody spółki w poprzednim roku nie przekroczyły 2 milionów euro

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów może być prowadzona również w sposób elektroniczny. Decydując się na to rozwiązanie należy pamiętać o konieczności sporządzenia oraz dołączenia odpowiedniej instrukcji umożliwiające kontrolę zapisów w KPiR. Ten sposób ewidencji księgowej musi opierać się na chronologicznych zapisach księgowych.

Uwaga!
W przypadku, gdy kwoty w KPiR nie pokrywają się ze stanem rzeczywistym przedsiębiorca podlega karze grzywny oraz obowiązkiem dokonania dopłaty podatku.