Przedstawicielem podatkowym może zostać każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej jednak musi spełniać określone w ustawie warunki.

Funkcję przedstawiciela podatkowego może pełnić podmiot, który:

  • posiada siedzibę działalności gospodarczej na terenie Polski,
  • posiada uprawnienia do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego lub prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  • jest zarejestrowany jako czynny płatnik VAT,
  • przez ostatnie 241 miesiące nie zalegał z płatnością podatków (określonych), które stanowią dochód budżetu państwa,
  • przez ostatnie 24 miesiące nie został skazany za popełnienie przestępstwa skarbowego.

Ustanowić przedstawiciela podatkowego musi podatnik, który nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca wykonywania działalności na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz podlega obowiązkowej rejestracji jako podatnik VAT.

Przedstawiciel podatkowy odpowiada solidarnie wraz z mocodawcą za jego zobowiązania. Jego głównym zadaniem jest wykonywanie w imieniu mocodawcy czynności związanych z rozliczaniem podatku.