Czym są rozrachunki w firmie? Odpowiedź na to pytanie wydaje się bardzo łatwa. Otóż rozrachunki to ogół zobowiązań i należności przedsiębiorstwa. Zanim jeszcze dokładnie, przedstawimy temat rachunków  w przedsiębiorstwach, warto przypomnieć krótko czym są należności i zobowiązania. 

Należności są wszelkimi kwotami należnymi jednostce, na przykład z tytułu zrealizowanych dostaw. Natomiast zobowiązania to kwoty, jakie jednostka gospodarcza jest winna innym podmiotom, na przykład swoim pracownikom czy dostawcom. W bilansie należności ewidencjonuje się po stronie aktywów, a zobowiązania po stronie pasywów.

Rozrachunki w przedsiębiorstwach prowadzi się z: 

> dostawcami,

> odbiorcami,

> instytucjami publicznoprawnymi (US, ZUS, z tytułu VAT, pozostałe),

> pracownikami (z tytułu wynagrodzeń i pozostałe),

> pozostałymi jednostkami,

Do prowadzenia wymienionych powyżej rozrachunków służą konta syntetyczne z drugiego zespołu kont. Są to: 

200 – Rozrachunki z odbiorcami,

201 – Rozrachunki z dostawcami,

220 – Rozrachunki publicznoprawne,

221 – Rozrachunki  z tytułu VAT,

225 – Inne rozrachunki publicznoprawne,

230 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń,

234 – Pozostałe rozrachunki z pracownikami,

240 – Pozostałe rozrachunki,