Po wystawieniu faktury za wykonaną usługę lub sprzedaż towaru, przedsiębiorca zobowiązany jest do odprowadzenia podatku należnego od dokonanej czynności. Kwota ta ujęta jest na fakturze i ostatecznie przeniesiona jest na nabywającego. W momencie kiedy uchyla się on od zapłaty, firma ponosi straty nie tylko w związku z brakiem wynagrodzenia za przeprowadzone czynności ale również w związku z odprowadzonym podatkiem.

Jeżeli po upływie terminu płatności podatnik nie otrzyma należności z tytułu wystawionej faktury, ma on możliwość ubiegania się o tak zwaną ulgę na złe długi. Ulga ta zapewnia możliwość odzyskania podatku VAT od należności, które uległy przedawnieniu.
Aby móc skorzystać z tej możliwości należy spełnić następujące warunki warunki:

– zarówno podatnik, jak i dłużnik muszą posiadać status czynnego płatnika podatku VAT w momencie dostawy towaru lub wyświadczenia usługi, a dłużnik nie może być w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji,
– w dniu poprzedzającym złożenie deklaracji podatkowej zawierającej korektę z tytułu ulgi na złe długi, obydwa podmioty są czynnymi podatnikami podatku VAT, a dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego czy w trakcie likwidacji,
– od daty wystawienia faktury nie może upłynąć więcej niż dwa lata.

Procedurę można rozpocząć po 90 dniach od momentu upłynięcia terminu płatności.